Military Base Proximity Raises Concerns Over National Security and Food Security

Recent findings by the Government Accountability Office (GAO) have raised concerns about national security and food security due to Chinese companies acquiring farmland near U.S. military bases. The GAO’s report, which analyzed data from the U.S. Department of Agriculture (USDA), revealed a lack of tracking when it comes to foreign ownership of lands in the United States.

Although Chinese-owned companies currently own approximately 349,442 acres of farmland, which accounts for less than 1% of all land owned by foreign entities, the USDA does not have a system in place to monitor purchases made in close proximity to governmental establishments or verify potential ties to the Chinese government.

The implications of growing foreign ownership, particularly by China, have sparked concern among U.S. legislators. Representatives Glenn Thompson of Pennsylvania and James Comer of Kentucky expressed their worries, saying, “Growing foreign ownership of U.S. farmland, particularly by China, poses a direct threat to our food security and national security.”

To address the issue, the GAO recommends making changes to the Agricultural Foreign Investment Disclosure Act, which would enable the USDA to gather more detailed information regarding foreign ownership of U.S. lands. This information would provide a clearer understanding of potential risks and enhance efforts to safeguard national security and food security.

This recent development calls for a collective effort from USDA officials and Congressmen Comer and Thompson. USDA officials need to assess the necessity of implementing a comprehensive tracking system for foreign landowners, ensuring the transparency required to protect national interests. Simultaneously, Congressmen Comer and Thompson have a responsibility to raise awareness and advocate for measures that prioritize national security and food security.

As the nation faces these challenges, it is essential to seek guidance and divine intervention. Let us pray for the USDA officials as they evaluate the need for detailed tracking of foreign landowners. May wisdom guide them in their decision-making processes. Additionally, let us pray for Congressmen Comer and Thompson as they work to raise awareness about the critical issues concerning national security and food security. May their efforts be fruitful in garnering the necessary attention and support to address these concerns effectively.

Sources: UPI, Department of Agriculture
RECENT PRAYER UPDATES

Son zamanlarda Hesap Verebilirlik Dairesi’nin (GAO) bulgularına göre, Çin şirketlerinin ABD askeri üslerine yakın tarım arazilerini satın alması ulusal güvenlik ve gıda güvenliği konularında endişelere yol açmıştır. GAO’nun Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nın verilerini analiz eden raporu, yabancı şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toprak sahipliği konusunda izleme eksikliği olduğunu ortaya koymuştur.

Şu anda Çin’e ait şirketlerin yaklaşık olarak 349,442 dönüm tarım arazisi sahiplendiği bilinmektedir ve bu, yabancı şirketlerin sahip olduğu arazi toplamının %1’inden daha azını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Tarım Bakanlığı, hükümet tesislerine yakın yapılan satın alımların izlenmesi veya Çin hükümeti ile potansiyel bağlantıların doğrulanması konusunda bir sistem bulundurmamaktadır.

Özellikle Çin tarafından gerçekleştirilen yabancı sahipliklerin artması, ABD yasama organları arasında endişelere yol açmıştır. Pennsylvania’dan Glenn Thompson ve Kentucky’den James Comer temsilcileri, “Özellikle Çin tarafından gerçekleştirilen ABD tarım arazilerinin artan yabancı sahipliği, gıda güvenliğimize ve ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.” şeklinde kaygılarını dile getirmişlerdir.

Bu sorunu ele almak için GAO, Amerikan Tarım Yabancı Yatırım Açıklama Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını önermektedir. Bu değişiklikler, Tarım Bakanlığı’nın ABD topraklarının yabancı sahipliğine ilişkin daha detaylı bilgileri toplamasına olanak sağlayacak. Bu bilgiler, olası risklerin daha net bir şekilde anlaşılmasını ve ulusal güvenlik ile gıda güvenliği konularında yapılan çabalara destek sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu son gelişme, Tarım Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleri Comer ve Thompson tarafından ortak bir çabanın gerektiğini göstermektedir. Tarım Bakanlığı yetkilileri, ulusal çıkarları korumak için gerekli şeffaflığı sağlayan yabancı toprak sahiplerinin kapsamlı bir takip sisteminin uygulanma gerekliliğini değerlendirmelidir. Aynı zamanda, Kongre üyeleri Comer ve Thompson, ulusal güvenlik ve gıda güvenliği konularında farkındalık yaratmak ve destek sağlamak için sorumluluk taşımaktadırlar.

Ülke bu zorluklarla yüzleşirken, yol gösterici rehberlik ve ilahi müdahaleye ihtiyaç duymaktadır. Tarım Bakanlığı yetkililerinin yabancı toprak sahiplerinin detaylı olarak takip edilmesi konusunda ihtiyaçlarını değerlendirirken onlar için dua edelim. Karar alma süreçlerinde onları bilgelik rehberlik etsin. Ayrıca, Kongre üyeleri Comer ve Thompson için dua edelim, ulusal güvenlik ve gıda güvenliği konularında kritik konular hakkında farkındalık yaratma çabaları gerekli dikkat ve destek toplamak için verimli olsun.